Zverejňovanie

 

Povinné zverejňovanie uzavretých zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr na tovary a služby po 1.1.2011.

Zverejňovanie na základe § 5a a § 5b zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Povinná osoba zverejní na svojom webovom sídle objednávky tovarov a služieb do desiatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia § 5b ods. 1.